Спеціалісти Баришівської селищної ради

Спеціаліст селищної ради з питань благоустрою
СОЛОНІНА Інна Станіславівна


1. Виконує обов’язки з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю, які сприяють реалізації поставлених перед ним завдань. Готує матеріали для аналізу та оцінки стану справ у галузі благоустрою, житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю.
2. Бере участь у підготовці проектів програм та планів по благоустрою, здійснює накопичення інформації з питань реалізації прийнятих програм. Бере участь у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів з питань благоустрою.
3. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму житлово-комунального господарства та благоустрою.
4. Бере участь постійної комісії селищної ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та управління комунальною власністю і постійної комісії з питань самоврядування, сприяє організації виконання рішень комісій.
5. Здійснює контроль за роботою підрозділів селищної ради по виконанню питань благоустрою.
6. Контролює виконання Правил благоустрою підприємствами та організаціями усіх форм власності, які розміщені на території ради.
7. Відповідає за роботу із заявами, листами і скаргами громадян, які стосуються його посадових обов’язків.
8. Виконує інші доручення селищного голови, його заступника та секретаря.
posadova-nstrukcya-solonna.pdf [83,19 Kb] (завантажень: 2)

Діловод 
РОМАНОВА Тетяна Валеріївна


1. Забезпечує безперебійну роботу приймальні селищної ради, відповідає за її технічне і естетичне оформлення.
2. При наявності відповідних документів видає громадянам у визначені дні довідки та обліковує їх.
3. Роз’яснює громадянам порядок прийому звернень, отримання документів, довідок, характеристик. Допомагає громадянам оформляти документи, ознайомлює із зразками, в іншому випадку направляє громадян до відповідних спеціалістів.
4. Відповідає за отримання телефонограм, періодичної кореспонденції, роботу телефонного зв’язку у приймальні.
5. Веде журнал обліку довідок-характеристик.
6. Веде реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції, доручень райдержадміністрації та контролює хід виконання порушених питань.
7. Оформляє протоколи апаратних нарад.
posadova-nstrukcya-romanova.pdf [79,47 Kb] (завантажень: 1)

Спеціаліст селищної ради з питань соціального напрямку
ДЗЯВУН Людмила Андріївна


1. Відповідає за роботу селищної ради, пов’язану із соціальним захистом громадян.
2. Координує діяльність постійної комісії по соціальному захисту населення та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту і роботи з молоддю, сприяє організації виконання її рекомендацій.
3. Контролює виконання розпорядчих документів вищестоящих органів державної влади та рішень селищної ради, виконавчого комітету і розпоряджень селищного голови з питань:
- освіти,
- культури,
- охорони здоров’я,
- спорту,
- роботи з молоддю.
Поновлює необхідні списки, готує інформації, довідки та проекти рішень виконкому, які стосуються цих сфер.
4. Координує діяльність громадської комісії у справах неповнолітніх при виконкомі селищної ради, дає їй доручення, сприяє організації виконання її рішень.
5. Вирішує за дорученням селищного голови, заступника голови, секретаря виконкому ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
6. Відповідає за кадрову роботу апарату селищної ради:
- своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і розпорядженнями селищного голови;
- веде облік особового складу, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження, заповнення та ведення особових справ;
- визначає і узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників;
- складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрам;
- організовує організацію проведення спецперевірок на заміщення вакантних посад;
- готує та подає до центру зайнятості щорічну звітність;
- формує кадровий резерв селищної ради.
- веде облік робочого часу працівників селищної ради;
- складає табель робочого часу.
7. Відповідає за підготовку, забезпечення та контроль за здійснення заходів щодо запобігання корупції;
- надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- проводить організаційну та роз’яснювальну роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
- проводить перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;
- розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів;
- веде облік працівників селищної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
posadova-nstrukcya-dzyavun.pdf [88,32 Kb] (завантажень: 1)

Спеціаліст з питань торгівлі та діяльності приватних підприємців
ГЕРАСИМЕНКО Галина Михайлівна


1. Відповідає за організацію роботи торгових закладів на території селищної ради:
- за повноту і достовірність документів, які дали або дають право на відкриття тої чи іншої торгової точки, кафе, бару, реєстрацію ліцензій на торгівлю тютюновими та алкогольними напоями;
- контролює та вносить пропозиції для збільшення їх надходжень;
- забезпечує виконання рішень сесій і виконкому щодо роботи торгових закладів усіх форм власності;
- контролює виконання Правил благоустрою приватними підприємцями, торгівельними закладами, об’єктами сфери побутового обслуговування та громадського харчування, які розміщені на території ради;
2. Відповідає за роботу із заявами, скаргами, листами громадян, які стосуються її посадових обов’язків.
3. Виконує інші доручення селищного голови, його заступника та секретаря.
4. Оформляє договори оренди на землю: проводить реєстрацію договорів оренди на землю, (в тому числі і на викуп земельної ділянки), контролює сплату за оренду земельних ділянок та за викуп земельних ділянок.
5. Розробляє і подає на розгляд сесії ставки місцевих податків і зборів, ставки торгового патенту, ціни на послуги, що надаються селищною радою.
6. Організовує роботу координаційної ради підприємств, установ, організацій та приватних підприємців.
7. Організовує роботу транспортної комісії, сприяє організації її рішень.
posadova-nstrukcya-gerasimenko.pdf [84,1 Kb] (завантажень: 2)

Спеціаліст селищної ради
СОЛЯНИК Леся Миколаївна


1. Відповідає за якісне і своєчасне друкування матеріалів, які забезпечують роботу селищної ради та її виконавчого комітету, а саме: матеріали сесій і виконкомів.
2. За дорученням селищного голови, заступника, секретаря виконкому друкує інші одноразові матеріали, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
3. Відповідає за роботу адміністративної комісії при виконкомі селищної ради, контролює сплату штрафних санкцій.
4. Веде облік усних звернень громадян та здійснює контроль за їх виконанням.
5. Реєструє письмові заяви громадян по різних питаннях та здійснює контроль за їх своєчасним вирішенням.
6. Ведення архівної справи в апараті селищної ради.
posadova-nstrukcya-solyanik.pdf [81,05 Kb] (завантажень: 1)

Спеціаліст селищної ради
САВЧЕНКО Аліна Віталіївна


1. Здійснює контроль за своєчасним вирішенням пропозицій, заяв та скарг громадян, веде діловодство згідно інструкції затвердженої постановою КМУ від 14.04.97 №348.
2. Відповідає за ведення квартирного обліку при виконкомі селищної ради, реєструє заяви громадян та готує проекти рішень виконкому по житлових питаннях, оформляє ордери на виділене житло.
3. Розглядає доручені листи, заяви і скарги громадян, які стосуються житлових питань.
4. Вирішує за дорученням селищного голови, заступника голови, секретаря виконкому ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
5. Відповідає за укладання договорів оренди на приміщення, контролює надходження орендної плати за оренду приміщення, подає звітність по оренді приміщення.
posadova-nstrukcya-savchenko.pdf [82,15 Kb] (завантажень: 0)

Спеціаліст селищної ради
ЛИТВИН Ярина Григорівна


1. Проводити реєстрацію актів цивільного стану про народження, смерть, розірвання шлюбу.
2. Веде в установленому порядку облік актових записів цивільного стану.
3. Приймає участь в підготовці до проведення нарад-семінарів з посадовими особами виконавчих комітетів сільських рад Баришівського району, які проводять реєстрацію актів цивільного стану.
4. Надає громадянам додаткові платні послуги технічного характеру, передбачені ст. 17 Закону України «Про органи реєстрації актів громадського стану».
5. Готує довідки про реєстрацію актів цивільного стану для видачі їх громадянам, несе відповідальність за стан утримання архівного фонду і готує книги до переплетення.
6. Відповідає за ведення діловодства в архів.
7. Готує документи для передачі до державного архіву.
8. За дорученням Заступника начальника Баришівського районного управління юстиції – начальника відділу реєстрації актів цивільного стану готує відповіді на листи, заяви громадян, запити установ з питань, що відносяться до компетенції відділу реєстрації актів цивільного стану і несе відповідальність за їх своєчасний і якісний розгляд.
9. Веде алфавітні книги на актові записи цивільного стану.
10. Виконує інші доручення Заступника начальника Баришівського районного управління юстиції – начальника відділу реєстрації актів цивільного стану.
posadov-nstrukcyi-litvin.pdf [82,51 Kb] (завантажень: 0)

Спеціаліст селищної ради
БРУХАНСЬКА Світлана Лаврентіївна


1. Брати на військовий облік військовозобов’язаних, які переведені з інших облікових органів на постійне місце проживання, а також звільнених в запас після проходження строкової військової служби, знімати з військового обліку військовозобов’язаних, які вибули в іншу місцевість на постійне місце проживання.
2. На військовозобов’язаних заповняти картки первинного обліку та облікові картки, вносити зміни в облікові картки, які стосуються освіти, місця роботи, сімейного стану та місця проживання.
3. Звіряти облікові картки військовозобов’язаних і списки призовників, які перебувають на обліку, з будинковими книгами, а також з фактичною наявністю військовослужбовців і призовників шляхом подвірного обходу.
4. Брати на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я, оповіщати військовозобов’язаних і призовників про їх виклик до військового комісаріату, звіряти облікові дані карток первинного обліку з обліковими картками підприємств (ф. П-2).
5. Складати списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, здійснювати контроль за відвідуванням призовниками лікувально-профілактичних закладів.
6. Роз’яснювати військовозобов’язаним та призовникам обов’язків щодо військового обліку та дотримання ними вимог і положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
7. Вести оформлення та видачу військово-облікових документів, оформлювати запити в архіви.
8. Вести облік учасників бойових дій та учасників війни, які проживають на території селищної ради.
pos.-nstruk.-bruhanska.pdf [83,42 Kb] (завантажень: 1)

Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале